محورهاي علمي بیست و ششمین همايش ملي بيمه و توسعه با موضوع "افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش‌ها و راهکارها"ضریب نفوذ بیمه و رونق تولید

ضریب نفوذ بیمه: حقایق و واقعیت‌های آماری و مقایسه تطبیقی
1. بیمه‌های زندگی
2. بیمه‌های غیر زندگی
مولفه‌های سمت تقاضای بازار بیمه موثر بر ضریب نفوذ بیمه
1. فرهنگ و ضریب نفوذ بیمه
2. نقش محرک‌های انگیزشی بر خرید بیمه و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه:
-مشتری‌مداری
-پرداخت خسارت
-ارائه خدمات جانبی به بیمه‌گذاران
3. رضایت‌مندی بیمه‌گذاران و ضریب نفوذ بیمه
4. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای بیمه
5. نیازسنجی و انطباق محصولات بیمه‌ای با نیازهای مشتری
مولفه‌های سمت عرضه بازار بیمه موثر بر ضریب نفوذ بیمه
1. رهیافت‌های قیمتی و تاثیر آن بر ضریب نفوذ
2. بازاریابی در فروش محصولات بیمه‌ای: شیوه‌ها، چالش‌ها و راهکارها
3. ابزارهای بیمه‌ای و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه:
-مقایسه تطبیقی محصولات بیمه‌ای و احصای خلاهای موجود
-فناوری اطلاعات و ابزارهای نوین
4. کیفیت خدمات بیمه‌ای و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه
5. قیمت تمام شده، نرخ گذاری فنی و رقابت قیمتی
مولفه‌های فضای کسب‎وکار بازار بیمه موثر بر ضریب نفوذ بیمه
1. بررسی عوامل نهادی (حقوقی و مقرراتی) و تاثیر آن بر توسعه ضریب نفوذ بیمه
2. بررسی ساختار صنعت بیمه و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه
رقابت‎پذیری، کانال‏های توزیع و ...
3. نقش ارتباطات بین المللی در ضریب نفوذ بیمه
4. شفافیت، اعتماد عمومی و ضریب نفوذ بیمه

بازگشت