آرشیو هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعههجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
با موضوع :
کارآمدی مدیریت بیمه: چالش ها و راهبردها


زمان برگزاری : هشتم آذر 1390
مکان برگزاری : پژوهشگاه نیرو

محورهای هجدهمین همایش بیمه و توسعه

اعضای هیات علمی هجدهمین همایش بیمه و توسعه

دریافت چکیده مقالات ارائه شده در هجدهمین همایش بیمه و توسعه


بازگشت