آرشیو شانزدهمین همایش ملی بیمه و توسعهشانزدهمین همایش ملی بیمه و توسعه
با موضوع :
استقرار نظام نظارت و تنظیم بازار بیمه کشور
(نهادینه، هوشمند، خود تنظیم)زمان برگزاری : 10 آذر 1388
مکان برگزاری : مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد

محورهای شانزدهمین همایش بیمه و توسعه

اعضای هیات علمی شانزدهمین همایش بیمه و توسعه

دریافت چکیده مقالات ارائه شده در شانزدهمین همایش بیمه و توسعه


بازگشت