ضوابط ارسال مقاله برای همایش بیمه و توسعه

 

1.    ارسال و پیگیری مقالات صرفاً از طریق سایت همایش به نشاني http://seminar26.irc.ac.ir امكان‌پذير است. از همین رو خواهشمند است از هرگونه ارسال نسخه کتبی مقاله به ایمیل‌های پژوهشکده و یا به هر شکل دیگری خودداری شود.

2.    نویسنده به محض ارسال مقاله (Submission)، کلیه حقوق مادی آن را به پژوهشکده بیمه واگذار می‌نماید و دبیرخانه علمی همایش در پذیرش، رد و یا ویرایش آن آزاد است.

3.    تعیین نوع پذیرش مقالات (ارائه، پوستری یا رد) توسط داوران و کمیته علمی انجام گرفته و نویسندگان حق اعتراض به نوع پذیرش آن و انصراف از ارسال مقاله (withdrawal) نخواهند داشت.

4.     اطلاعات نویسندگان اعم از نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، دانشگاه محل تحصیل، ایمیل و شماره تلفن نویسنده مسئول به فارسی و انگلیسی درج شود؛ مسئولیت صحت کلیه اطلاعات وارد شده، به عهده نویسنده مسئول می‌باشد.

5.    در قسمت «صفحه عنوان»، درج عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی الزامی می­باشد.

6.    مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله و همچنین حفظ حقوق معنوی سایر مقالات مشابه بر عهده نویسنده مسئول است و هرگونه کپی آثار علمی بدون کسب اجازه و یا ذکر منبع بهصورت استاندارد، بر عهده نویسنده (گان) می‌باشد.


اینجانب ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ضوابط ارسال مقاله و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ وارﺳﺎل ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮم را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم .